Property Farm Land

Property Farm Land

80 Acres Farmland Edgar Co.

80 Acres Farmland Edgar Co.

All tillable, 3 to 4 miles NW of Paris , Illinois 1200 N 1100 E $11,000 / Acre Phone 217-351-9755 or 217-778-7930