Illinois Marathon: Woman enjoys run down memory lane